سهم مسکن در کیک اقتصاد

مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است که نه تنها از طریق رشد اقتصادی بلکه از زاویه معیشت و تورم در رفاه خانوارها نقش می آفریند. به طوری که مسکن از دو طریق «تقاضای مصرفی» و «تقاضای سرمایه گذاری» از سوی خانوارها تقاضا می شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، نقش دوگانه بخش مسکن به این صورت است که در خلال تقاضای مصرفی، خانوارها مسکن را به منظور رفع نیاز سرپناه تقاضا می کنند؛ بنابراین از این حیث مسکن جزء کالاهای ضروری اقتصاد شناخته می شود. در خلال تقاضای سرمایه گذاری، خانوارها نه به منظور مصرف بلکه به منظور افزایش سرمایه خود مسکن را تقاضا می کنند. نقش تقاضای سرمایه گذاری مسکن در اقتصادهای در حال توسعه که بازارهای سرمایه عمق کافی ندارد بیشتر است. این موضوع با شدت بیشتری درباره ایران صدق می کند. به عبارت دیگر، بازار مسکن در ایران به عنوان یک آلترناتیو اصلی سرمایه گذاری است و خیلی از خانوارها به منظور سرمایه گذاری از بازار مسکن به عنوان اولین گزینه ممکن استفاده می کنند. بنابراین، از این حیث مسکن در سمت تقاضا رفاه و سرمایه گذاری افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. اما بعد دیگر اثر مسکن را می توان در سمت و سوی عرضه اقتصاد یافت. کل تولید اقتصاد از سوی ایجاد ارزش افزوده در 4 بخش «کشاورزی»، «نفت»، «صنعت و معدن» و «خدمات» توضیح داده می شود. از طرفی بخش «صنعت و معدن» خود از 4 زیربخش «معدن»، «صنعت»، «برق، آب و گاز» و «ساختمان» تشکیل می شود. به طوری که هر یک از 4 بخش مذکور نقش مستقیم در تولید ناخالص داخلی می آفرینند. به عبارت دیگر، هر چه ارزش افزوده در بخش ساختمان در یک سال مالی افزایش یابد، رشد اقتصادی در آن سال نیز تحریک می شود. اما اثر بخش مسکن به نقش مستقیم ختم نمی شود. بلکه این بخش به واسطه ارتباط بین بخشی که با سایر بخش ها دارد نقش قابل توجهی در ارزش افزوده سایر بخش ها نیز دارد. به عبارت دیگر رشد ارزش افزوده در بخش مسکن زنجیره ای از ارزش را در سایر بخش های اقتصادی منجر می شود. برخی محاسبات نشان می دهد که ارزش افزوده بخش مسکن در دوره تولید و بهره برداری حدود 20 درصد از ارزش افزوده در کل اقتصاد را شامل می شود. نقش بخش مسکن در سرمایه گذاری سالانه نیز بیشتر از این مقدار است.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش مسکن از کل تولید سالانه در سال های اخیر یکسان نبوده است. به طور میانگین از سال 1383 تا پایان سال گذشته حدود 6.8 درصد از کل تولید ناخالص داخلی سهم بخش ساختمان بوده است. اما این نسبت در برخی سال ها افزایش و در برخی سال ها کاهش یافته است. در سال 1383 کل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 حدود 494 هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این معنی که مجموع ارزش افزوده کل بخش ها در این سال 494 هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی کل ارزش افزوده بخش ساختمان در این سال حدود 34 هزار میلیارد تومان بوده است. به این معنی که سهم بخش ساختمان از کل ارزش افزوده اقتصاد در این سال حدود 7 درصد بوده است. این نسبت در سال های بعد از 1383 یک روند صعودی و یک روند نزولی را تجربه کرده است. روند صعودی از سال 1386 شروع شد و تا سال 1391 ادامه یافت. به طوری که در این مدت سهم ارزش افزوده بخش مسکن از کل تولید حدود 7.7 درصد بوده است. بعد از سال 1391 تا پایان سال گذشته سهم بخش مسکن از ارزش افزوده کل اقتصاد کاهشی بوده است. به طوری که با تجربه یک روند نزولی، سهم بخش مسکن از انبساط کیک اقتصاد در سال گذشته تنها به 4.4 درصد کاهش یافت؛ به این معنی که در این سال ها بخش مسکن رکود اقتصادی را تجربه کرده بود. البته به نظر می رسد التهابات اخیر در بازارهای مختلف، منجر به رونق در بخش مسکن شده است؛ بنابراین پیش بینی می شود در سال جاری سهم بخش مسکن از کل تولید اقتصادی افزایش یابد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000