افزایش سرعت بازآفرینی شهری با تشکیل هیأت‌های اجرایی در استان‌ها