معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تشریح کرد:

دو راهکار تقویت تسهیلات خانه اولی‌ها

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد دو راهکار تقویت قدرت خرید تسهیلات ویژه خانه اولی‌ها را تشریح کرد و گفت: راهکار تقویت صندوق مسکن یکم را باید بیرون از این صندوق جست‌وجو کرد.