هیبنا تغییرات بازار ارز را بررسی می کند

فرصت سرمایه گذاری در بازارهای مولد

بررسی ها نشان می دهد که با کاهش نوسانات قیمتی در بازار ارز و سکه طی هفته های اخیر، فرصت سرمایه گذاری در بازارهای مولد ایجاد شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن