رییس اداره کل امور بین الملل بانک مسکن خبر داد

بانک مسکن به بازار متشکل ارزی خواهد پیوست