بررسی مشکلات پروژه ارمغان بجنورد با حضور مدیر کل راه و شهرسازی در بانک مسکن