رییس جهاد دانشگاهی در دیدار با مدیر شعب استان کردستان:

همکاری بانک مسکن با جهاد دانشگاهی استان کردستان

رییس جهاد دانشگاهی استان کردستان در دیدار با مدیر شعب بانک مسکن استان، همکاری با بانک مسکن را افتخار مجموعه جهاد دانشگاهی دانست و بر همکاری های مالی و آموزشی بانک و جهاد دانشگاهی تأکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن