مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن اعلام کرد؛

نقدینگی سرگردان با هوشمندی، قابل هدایت به بازار مسکن است