سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

مالیات بر عایدی نسخه جلوگیری از دلالی در بازارها

دولت باید برای مدیریت صحیح و ضدتورمی بازارهای اقتصادی از جمله مسکن و جلوگیری از بروز تلا