دو مزیت اصلی سپرده سما در مقایسه با سپرده‌های ممتاز عادی