مدیرکل راه و شهرسازی قم خبر داد:

تسهیلات کم بهره برای بازسازی بافت فرسوده

اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از طرف شرکت بازآفرینی شهری ایران به کلیه اشخاصی که در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری مبادرت به احداث و نوسازی بنا کنند، برای دریافت تسهیلات با بهره کم به ب