رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعلام کرد

تشکیل کارگروه ارتقای امنیت ساختمان های بانک مسکن

رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن از تشکیل کارگروه ارتقای امنیت ساختمان های ستادی بانک مسکن خبر داد.