بازدید از مدرسه شهدای بانک مسکن خراسان جنوبی

مدیر شعب خراسان جنوبی طی بازدید از مدرسه شهدای بانک مسکن حاجی آباد، ضمن تبریک هفته بسیج با اشاره به ضرورت توجه به نیروی انسانی آموزش دیده در رشد و شکوفایی کشور، نقطه شروع علم و دانش و مهارت آموزی را مدارس ابتدایی دانست .
پایگاه خبری بانک مسکن