عضو سابق شورای پول و اعتبار:

مزایای کمرنگ کردن صفرها از پول/ حفظ قدرت پول؛ هدف اصلی