لیست اخبارآغاز عملیات اجرایی ساخت پروژه زندگی
عملیات اجرایی ساخت پروژه زندگی به عنوان بزرگترین مجتمع مسکونی شرق کشور با 2120 واحد در منطقه ای با کمترین امکانات معیشتی درحاشیه شهر مشهد آغاز شد.