لیست اخبار
پاسخگویی مدیر زنجان در مرکز سامد
مدیر زنجان به منظور پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی در دفتر مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان حضور یافت.