لیست اخبارتامین مصالح ساختمانی و زمین ارزان قیمت
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید مصالح ساختمانی و زمین را به صورت ارزان قیمت به سازندگان طرح ملی مسکن ارائه کند تا قیمت نهایی مسکن تولیدی افزایش نیابد.