لیست اخبار


توسعه تلویزیونی شهر جدید پردیس
گیرنده های تلویزیونی در شهر جدید پردیس در پی بازدید معاون سازمان صدا و سیما از این منطقه شهری و توافق به عمل آمده، توسعه پیدا می کند.


راهکار انتشار دوباره اوراق رهن ثانویه
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است مکانیزمی وجود دارد که به واسطه آن سیستم بانکی بتواند باز هم نسبت به انتشار اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه اقدام کند.