لیست اخبارپیشنهاد سپرده‌گذاری دولت در بانک مسکن
وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد داد دولت یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در بانک مسکن سپرده‌گذاری کند تا از پیشی گرفتن تعهدات دولت از میزان پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن یکم جلوگیری شود.