لیست اخبار

نظارت بر کیفیت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی
رییس جمهور نظارت بر کیفیت ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را مهم و کلیدی برشمرد و از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در ساخت و احداث این واحدها نظارت و کیفیت ساخت مورد توجه قرار گیرد.


دشواری های شناسایی خانه های خالی
یک اقتصاددان معتقد است اصلاح ساختار فعلی بازار مسکن از طریق ایجاد یک نظام مالیاتی به عنوان تنظیم کننده رفتار عرضه و تقاضا ممکن می شود.