لیست اخبارخدمات بانکی به دارندگان رسید ثبت نام کارت ملی
با اعلام سازمان ثبت احوال کشور، بانک‌ها با توجه به انقضای مهلت اعتبار کارت‌های ملی قدیمی مکلف به ارایه خدمات بانکی به دارندگان رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند همراه با ارایه اصل شناسنامه هستند.