لیست اخبار

شکستن حد نصاب 200 هزار مترمربع تولید سالیانه در سایه به‌کارگیری روش مدیریتی Fast Track
ماهیت بنگاه اقتصادی بر کسب سود و منفعت استوار است و هر نهاد فعال در اقتصادکشور با انجام فعالیت در شاخه‌‌های گوناگون تولیدی، خدماتی، صنعتی و ... سعی در کسب درآمد و بهره‌برداری حداکثری از منابع خود برای تحقق سودآوری دارد.