لیست اخبار

پروژه های در مرحله واگذاری گروه سرمایه گذاری مسکن
گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان بازوی اجرایی بانک مسکن در اجرای پروژه های انبوه سازی، در راستای سیاست های تامین مسکن اقشار میان درآمدی، پروژه های مختلفی را در سراسر کشور در مرحله واگذاری دارد.


«آیمان» را یک پروژه توسعه گر تعریف کردیم
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شمال غرب با اشاره به جزییات پروژه مسکونی آیمان در تبریز، گفت: آیمان را یک پروژه توسعه گر تعریف کردیم که بخشی از آن به نوسازی بافت فرسوده تبریز اختصاص دارد.