لیست اخباراعمال معافیت مالیاتی برای توسعه گران دربافت فرسوده
عشایری در جریان انعقاد تفاهم نامه میان شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران، اعلام کرد: دو هدف اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری ارتقای زندگی شهروندان وارتقای زیست پذیری شهری است.