لیست اخبار


فعالیت واحد مستقل در گروه سرمایه گذاری مسکن برای ورود به «بافت ناکارآمد شهری»
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به فعالیت واحدی مستقل در این شرکت برای پیگیری و مطالعات نحوه ورود به پروژه های بافت های ناکارآمد شهری، از آمادگی اجرای پروژه های مناطق با نرخ بازدهی 10 درصد خبر داد.