لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مسکن

( ۹۲ )
ویژگی های سیاست گذاری سمت عرضه مسکن
یک صاحبنظر ارشد حوزه اقتصاد مسکن معتقد است تجربه دولت قبل در اجرای سیاست تسهیلاتی سمت عرضه مسکن می تواند به جهت گیری سیاستی در این دوره کمک کند.

تصویر تورم مسکن در سال97
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم متوسط بخش مسکن در پایان سال 1397 معادل با 18.5 درصد بوده است.

کاهش تورم مسکن در بهمن ماه
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در دومین ماه زمستان تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش مسکن کاهش یافته است.


الزامات اجرای برنامه مسکن ارزان قیمت
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح مسکن ارزان قیمت، الزامات اجرای این سیاست را تشریح کرد.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »