لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مسکن

( ۸۰ )


تصویر بخش مسکن در لایحه بودجه 1398
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش اعداد و ارقام بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال آینده را آنالیز و نکاتی را نیز در خصوص برخی ردیف ها تشریح کرد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »