لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بهره وری

( ۱۷ )
هدف گذاری برای افزایش بهره وری
رییس اداره کل امور مدیریت های شعب بانک مسکن تاکید کرد که این بانک با هدف گذاری ادغام شعب غیرضروری، به دنبال افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است.


عبور از رشد بهره وری تولید
بررسی نشان می دهد که طی دهه های گذشته سنگاپور توانسته با بهره گیری از رشد بهره وری تولید پیشرفت کند و در حال حاضر رشد بهره وری از طریق ابتکار را در دستور قرار داده است.


نقش آموزش در افزایش بهره وری
بررسی ها حاکی از آن است که آموزش می تواند به یک سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل شود و نقش کلیدی را در افزایش بهره وری ایفا کند.


نقش مدیریت زمان در تحقق بهره وری
نتایج یک پژوهش بین المللی درباره چگونگی دگرگونی مثبت در یک سازمان، از موضوع «مدیریت زمان» به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در موفقیت و افزایش بهره وری در سازمان ها حکایت دارد.
 «  ۱  ۲  »