لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بافت فرسوده

( ۲۳۳ )
نسخه مکمل برای نوسازی بافت فرسوده
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نسخه مکمل برای تسریع فرایند نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را تشریح کرد.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »