لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بافت فرسوده

( ۲۲۰ )
تسهیلات کم بهره برای بازسازی بافت فرسوده
اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از طرف شرکت بازآفرینی شهری ایران به کلیه اشخاصی که در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری مبادرت به احداث و نوسازی بنا کنند، برای دریافت تسهیلات با بهره کم به بانک عامل معرفی می‌ شوند.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »