لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

صندوق توسعه ملی

( ۷ )
فلسفه حمایت دولتی از بورس
موضوع ورود جدی دولت برای حمایت از بورس از طریق اختصاص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این روزها به محل مناقشه موافقان و مخالفان تبدیل شده است.