لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

شبکه بانکی

( ۳۷ )


لزوم تصویب قوانین FATF برای نظام بانکی
بررسی ها نشان می دهد که مجموعه نظام بانکی و نظام اقتصادی برای تداوم مراودات مالی با کشورهای خارجی نیاز به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »