لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

نرخ تورم

( ۲۷ )

تصویر تورم مسکن در سال97
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم متوسط بخش مسکن در پایان سال 1397 معادل با 18.5 درصد بوده است.

بخش مسکن، لنگر نرخ تورم
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در مهرماه معادل با 12.8 درصد بوده است و نسبت به تورم کل، در سطح پایین تری قرار دارد.


نرخ تورم مرداد به ۹.۷ درصد رسید
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه ١٣٩٧ به ٩,٧ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل (٨,٧ درصد) یک درصد افزایش نشان می دهد.


بخش مسکن عامل کاهش تورم
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه گروه مسکن در خرداد ماه 1.4 درصد بوده است، که عامل ثبات ساز در نرخ تورم ماه پایانی بهار بوده است.اقتصاد ایران در سال 97
آینده نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان دو متغیر کلیدی و اصلی اقتصاد ایران، پرسش طیف زیادی از فعالان اقتصادی و حتی جامعه عمومی در سال جدید است.

 «  ۱  ۲  ۳  »