لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

لرستان

( ۴۰ )

هوشمندانه کار کردن راجایگزین سخت کار کردن کنیم
مدیریت شعب بانک مسکن استان لرستان مرتضی صالحی مدیر امور شعب منطقه غرب کشور در سفری یک روزه به استان لرستان ضمن تجدید دیدار با کارکتان مدیریت شعب لرستان به بررسی و ارزیابی عملکرد این مدیریت پرداختند .

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »