لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تهران

( ۲۶ )سه نبض متفاوت در بازار مسکن 31 استان
بازار کشوری معاملات مسکن شاهد سه نبض متفاوت در سه گروه شهری است که در این میان بدترین وضعیت به لحاظ سقوط حجم معاملات مربوط به شهر تهران است.
آدرس تحرک در بازار مسکن
معاملات مسکن در شهرهای کوچک و متوسط تحت ‌تاثیر دو عامل، روند متفاوتی نسبت به تهران پیدا کرده است.


سطح پایین قیمت مسکن در 16 منطقه پایتخت
تابلوی زنده بازار مسکن نشان می‌دهد در ۱۶منطقه تهران هنوز قیمت‌ها پایین تر از حد میانگین شهر قرار دارد و نسبت به شش منطقه دیگر از رشد کمتری برخوردار است.

 «  ۱  ۲  ۳  »