لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تسهیلات خرید مسکن

( ۱۶ )راهکار انتشار دوباره اوراق رهن ثانویه
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است مکانیزمی وجود دارد که به واسطه آن سیستم بانکی بتواند باز هم نسبت به انتشار اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه اقدام کند. «  ۱  ۲  »