لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

یزد

( ۷۱ )طرح اقدام ملی راهی برای خانه دار کردن مردم
مدیراستان یزدبا تاکیدبراینکه بخش عمده تامین مالی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن درتعهدبانک مسکن می باشدگفت:طرح اقدام ملی درجهت خانه‌دار کردن اقشار آسیب‌پذیرومتوسط جامعه می‌باشد. «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »