لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانکداری شرکتی

( ۵ )بانکداری شرکتی ویژه فعالین بخش مسکن و ساختمان
بانک مسکن، به عنوان تخصصی ترین بانک کشور در بخش مسکن، طرحی را تحت عنوان " بانکداری شرکتی ویژه فعالین بخش مسکن و ساختمان" به عنوان یک سبد از محصولات بانکی، ایجاد انگیزه و جذابیت برای سازندگان مسکن تنظیم کرده است.