لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اینترنت بانک

( ۸ )


ساده‌ترین شیوه پرداخت اقساط بانک مسکن
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن ساده‌ترین شیوه پرداخت اقساط بانک مسکن را استفاده از اینترنت‌ بانک و فعال‌سازی قابلیت برداشت خودکار اقساط از حساب عنوان کرد.