لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

وزیر امور اقتصادی و دارایی

( ۳ )

کرباسیان، بر توسعه ای شدن بانک مسکن تاکید کرد
امروز جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، اعضای مجمع ،سازمان حسابرسی و بازرس قانونی بانک و همچنین مدیرعامل بانک مسکن و اعضای هیأت مدیره ی بانک برگزار شد.