لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازآفرینی شهری

( ۱۰۷ )سهم خراسان رضوی از طرح بازآفرینی شهری
محدوده مصوب سکونتگاه‌های غیررسمی استان پنج هزار و ۶۳۶ هکتار و شهرهای دارای محدوده مصوب هفت شهر با ۱۱۴ محله معادل ۱۰ درصد از کل سکونتگاه‌های غیررسمی کشور است. «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »