لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

قانون چک

( ۴ )

11 تغییر اصلی قانون چک
قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است.