لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

همتی

( ۳۴ )

آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار دولت
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد که اشکالات سیستم توزیع باعث شده تا تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل شوک قیمتی، به تدریج ضمن ایجاد رانت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »