لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سیاست پولی و ارزی

( ۱ )
ورود بخش مسکن به فاز رونق
رشد ارزش افزوده ی بخش مسکن برای سه فصل متوالی مثبت شده است که نشانه های ورود حوزه ی ساختمان و مسکن به فاز رونق مشاهده می شود.