لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسلامی

( ۳۶ )
افزایش ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن
دو وزیر امروز در ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت روی اراضی دولتی ظرف دو سال، تفاهم کردند.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »