لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

عسکرپور

( ۴ )
الزمات بودجه ریزی عملیاتی در بانک مسکن
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تشریح سازوکار و راهکارهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: در جریان پیاده سازی این نظام، باید ریسک های اعتباری شبکه بانکی در نظر گرفته شود.