لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش کفایت سرمایه

( ۲ )

تضمین سلامت بانک ها با افزایش سرمایه
افزایش کفایت سرمایه و رعایت حداقل استانداردها در این شاخص به عنوان یک ضرورت در نظام بانکی مطرح است و در نقش یک سپر تضمینی بانک ها را در مقابل ریسک های موجود بازار پول محافظت می کند.