لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سعادتمند

( ۲ )

درخواست بخش خصوصی از دولت برای بافت فرسوده
کارشناسان بازار مسکن اقدام مهم در راستای ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به پروژه های نوسازی را «ارایه تسهیلات ارزان قیمت» مشروط به تامین یارانه نرخ سود از سوی دولت عنوان کردند.