لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

فرهاد دژپسند

( ۲۱ )

ارتقای نقش حسابرسان یکی از ابزارهای شفافیت
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید دامنه حسابرسان را گسترده کند، گفت: برای دستیابی به بودجه‌ریزی عملکرد، ریشه‌کنی فساد و دستیابی به شفافیت و اتاق شیشه‌ای نیاز به ارتقای جایگاه حسابرسی داریم.

 «  ۱  ۲  ۳  »