لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رییس اداره کل امور مدیریت های شعب

( ۱ )
هدف گذاری برای افزایش بهره وری
رییس اداره کل امور مدیریت های شعب بانک مسکن تاکید کرد که این بانک با هدف گذاری ادغام شعب غیرضروری، به دنبال افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است.