آرشیو اخبار : اخبار مدیراناتحاد استراتژیک برای تمامی بانک ها ضروری است
ابوالقاسم رحیمی انارکی با تاکید بر الزامات اتحاد استراتژیک بانک‌ها گفت: خیلی به موضوع اتحاد استراتژیک از سوی بانک ها توجه نشده است و پیش از اتحاد سرمایه ای باید زمینه اتحاد غیرسرمایه ای بانک ها فراهم شود.

حمایت مالی ویژه بانک مسکن از طرح مسکن مهر
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن از پرداخت 50 هزار و 164 میلیارد و 900 میلیون تومان تسهیلات به پروژه های طرح مسکن مهر از ابتدای اجرای این طرح تا هفته پایانی دی ماه سال جاری خبر داد.