لیست اخبار
الزامات «توسعه‌ای» شدن بانک مسکن
علی اصغر یوسف نژاد، گفت: با تغییر ماموریت بانک مسکن به بانک توسعه‌ای، امکان ساماندهی بازار مسکن فراهم خواهد شد که این اجرای ماموریت نیاز به منابع نقدی دارد.تعریف ماموریت رونق ساز برای بانک مسکن
از نگاه مسوولان حوزه مسکن و ساختمان، بانک مسکن مهمترین نهادی است که دولت می تواند برای جبران و رویارویی با چرخه های رکود و رونق در اختیار داشته باشد.