لیست اخبار

بازار تعهدی مصالح، راهکار دولت برای رونق بازار مسکن
رکود دنباله‌دار بازار مسکن در چند ساله اخیر و جهش ناگهانی قیمت‌های آن که به دنبال مشکلات اقتصادی ایجاد شد، دست‌اندرکاران و سیاستگذاران را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهایی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن، بیفتند.