آرشیو


وعده دولت به قوت خود باقی است/ یکی از کارهای دولت اتمام طرح‌های نیمه تمام است
رئیس جمهور با اشاره به موضوع مسکن در کشور گفت: اینکه گفته می‌شود نیاز کشور است که در هر سال یک میلیون مسکن تولید شود و در قانون هم دولت مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال شده است بیانگر آن است که وعده دولت به قوت خود باقی است