آرشیو اخبار : اخبار مدیراندنیا با ورزش قدرت خود را نشان می دهد/بانک مسکن پیشتاز حمایت از قهرمانان ورزشی
مدیر عامل بانک مسکن در دیدار اولین مدال آور تاریخ بوکس ایران با تاکید بر اینکه دریافت این مدال موجب برانگیختن غرور ملی شده است گفت: تمام دنیا با ورزش قدرت خود را نشان می دهد بنابراین مدیریت قهرمانی و حفظ آن می تواند برای جوانان الگوسازی شود.