هیبنا از تنظیم جریان تامین مالی مسکن با طرح ملی بازآفرینی شهرها گزارش می دهد

جهت گیری تسهیلات بانک مسکن در بافت فرسوده

بانک مسکن در سال 97 برای تنظیم هدفمند جریان پرداخت تسهیلات با طرح ملی بازآفرینی شهری، اولویت تامین مالی دو سمت عرضه و تقاضا را به لحاظ مکان تخصیص، «بافت فرسوده» تعریف کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، برنامه ای که با تاکید مدیر عامل بانک، همسو با نقشه « بانک مسکن تا 1400»، برای سال جاری تدوین شده است، یک محور اصلی دارد که محتوای آن برنامه دولت مبنی بر نوسازی 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده سراسر کشور را پشتیبانی میکند.
برنامه دولت در بخش مسکن برای سال 97، بازآفرینی شهری در سه وجه نوسازی املاک فرسوده، ارتقای سرانه های خدماتی در بافت فرسوده و همچنین دگرگونی بعد اجتماعی محلات فرسوده است.
بانک مسکن برای تامین مالی این طرح و همچنین تقویت رونق ساخت و ساز و سرمایه گذاری ساختمانی، جهت گیری تسهیلات ساخت و خرید مسکن را در مسیر نوسازی بافتهای فرسوده قرار داده است.
تسهیلات بانک مسکن در جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، به شکل مزیت سازی برای سازندگان حرفهای دارای صلاحیت و پروانه انبوه سازی، پرداخت می شود.
همچنین اولویت پرداخت تسهیلات خرید مسکن نیز با خریداران آپارتمان های نوساز در بافت فرسوده است.
سبد تسهیلات بانک مسکن در سال 97 به گونه ای تعریف شده که دست کم 30 درصد از کل تسهیلات ساخت، خرید و جعاله مسکن در بافتهای فرسوده به متقاضیان و سازنده ها پرداخت شود.
یک هدف کمی اما کلیدی بانک مسکن در سال جاری، تامین مالی بازسازی و نوسازی 100 هزار واحد مسکونی در بخش بافت فرسوده، بخش ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی است.
آن طور که مدیر عامل بانک مسکن در برنامه سال 97 این بانک تاکید کرده، اولویت تامین مالی پروژه های ساختمانی به لحاظ مکانی، بافت فرسوده است. همچنین آن دسته از پروژه هایی که به لحاظ متراژ (سطح زیربنای واحدهای مسکونی)، منطبق با الگوی مصرف باشند، در اولویت دریافت تسهیلات خواهند بود.
الگوی مصرف در بازار مسکن فعلی بر اساس رفتار خریداران، واحدهای مسکونی کمتر از 100 مترمربع در شهرهای متوسط و کمتر از 75 مترمربع در شهرهای بزرگ از جمله تهران است. بر این اساس اولویت پرداخت تسهیلات ساخت بانک مسکن با واحدهای کوچک متراژ و متوسط متراژ است.
چارچوب پروژه های نوسازی در بافت فرسوده برای شمولیت دریافت تسهیلات شامل کیفیت ساختمان در حال ساخت، شکل تخصصی ساخت و ساز، نقض شرکت های توسعه گر در پروژه و همچنین رعایت الگوی مصرف می شود.
بانک مسکن برای خود در طرح ملی بازآفرینی شهری، نقش پیشرانی و راهبری عملیات تامین مالی برای ایجاد رونق پایدار و غیرتورمی در بخش مسکن را تعریف کرده است.
عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیلات نوسازی نیز بیانگر همین نقش است بطوری که بیشترین تسهیلات نوسازی بافت فرسوده طی سال های اخیر و حال حاضر توسط بانک مسکن ارایه شده است.
به گزارش هیبنا، در کل کشور 141 هزار هکتار بافت فرسوده، بافت ناکارآمد تاریخی و همچنین سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که این میزان مساحت فرسوده، در 544 شهر کشور واقع شده است.
بیشترین سطح فرسوده در استانها به لحاظ نسبت مساحت بافت ناکارآمد و سکونتگاه غیررسمی به کل مساحت استان، مربوط به استان خوزستان می شود که نزدیک به 10 درصد است. این نسبت در تهران حدود هفت و نیم درصد برآورد می شود.
در خیلی از استانها کمتر از 5 درصد مساحت کل استان را بافت فرسوده شکل می دهد.
بانک مسکن سال گذشته موفق شد برای ساخت و نوسازی حدود 4 هزار و 600 واحد مسکونی در بافت های فرسوده سراسر کشور تسهیلات نوسازی از محل منابع داخلی خود پرداخت کند. کل تسهیلاتی که به این تعداد پروژه نوسازی ارایه شد 333 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000