۸۰ درصد پذیرنده های کرمانشاه ، از دستگاه کارتخوان بانک مسکن رضایت دارند

مدیریت شعب استان اقدام به نظرسنجی از پذیرنده های دستگاه های کارتخوان استان کرد که 80 درصد، رضایت خود را ازدستگاه های کارت خوان اعلام کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، این نظرسنجی بین 1813 پذیرنده کارتخوان بانک مسکن ، از طریق ارسال پیامک انجام شد و میزان رضایت پذیرنده ها از دستگاه و نماینده پیشتیبانی کننده در قالب گزینه های عالی ، خوب، متوسط و ضعیف مورد سوال قرار گرفت.

این گزارش حاکی است ، از تعداد 1813 نفر490 نفر از پذیرنده ها به سوال نظر سنجی پاسخ دادند که از این تعداد 153 نفر گزینه عالی و150 نفر گزینه خوب و 86 نفر گزینه متوسط را انتخاب کردند که این سه گزینه در مجموع 80 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی را شامل می شود و 69 نفر معادل 15 درصد نیز گزینه ضعیف را جزو انتخاب های خود قرار دادند.

تعداد 32 نفر از شرکت کنندگان در این نظر سنجی ، پاسخ خود را در قالب جملات کوتاه به سامانه پیامکی ارسال کردند که این نوع پاسخ ها نیز با توجه محتوای آن اغلب در ردیف گزینه متوسط و به بالا قرار می گیرد.

گفتنی است نتیجه این نظر سنجی برای تجزیه و تحلیل دقیقتر داده ها و بررسی چرایی انتخاب های ضعیف جهت پیگیری و رفع مشکل به اداره کل خدمات نوین و نمایندگی شرکت ناواکو در استان کرمانشاه ارجاع داده شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000