گزارش هیبنا از آمار بلندمدت تامین مالی مسکن

۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی طی سه دهه

آمارهای بانک مسکن نشان می دهد که از سال 1367 تا مرداد ماه سال جاری 222 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده که تمرکز اصلی این تسهیلات در دو بخش خرید خانه و مشارکت مدنی بوده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن همواره بر تامین مالی تسهیلات به خصوص در حوزه تخصصی مسکن و ساختمان تاکید کرده است. در سال های گذشته، اعتماد جامعه به این بانک و مشارکت سهامداران باعث شده که تجهیز منابع به خوبی صورت گیرد و بانک مسکن در جهت تحقق اهداف تعیین شده برای تسهیلات دهی در بخش مسکن و ساختمان حرکت کند.

آمارهای عملکرد بانک مسکن نشان می دهد که به طور کلی از سال 1367 تا پایان مرداد ماه سال جاری جمع کل تسهیلات دهی بانک مسکن (با لحاظ سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی) به رقم 222 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم حدود 209 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان اعطا شده است. همچنین تعداد کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن طی این مدت 10 میلیون و 30 هزار فقره بوده که از این رقم 8 میلیون و 860 فقره تسهیلات در بخش مسکن تخصیص یافته است.
تسهیلات ارایه شده بانک مسکن در قالب طرح های نظیر «جعاله»، «اجاره به شرط تملیک»، «خرید خانه»، «خرید دین»، «خرید سایر بخش ها»، «قرض الحسنه ازدواج»، «مرابحه» و «مشارکت» قرار می گیرد. دو بخش خرید خانه و مشارکت مدنی، مهمترین هدف های بانک مسکن برای تسهیلات دهی بودند که آمار نیز تایید می کند، بخش قابل توجهی از تسهیلات، در این بخش متمرکز شده است.
بر اساس آمارها از سال 1367 تا مرداد ماه سال جاری، مبلغ 85 هزار و 177 میلیارد تومان تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در اختیار فعالان حوزه مسکن و ساختمان قرار گرفته تا بتوانند اهداف لازم در جهت بهبود تولید اقتصادی را اجرایی کنند. در این بخش تعداد کل تسهیلات یک میلیون و 156 هزار فقره گزارش شده است.
همچنین بخش مهم دیگری از تسهیلات ارایه شده در بخش خرید خانه بوده است که بر اساس آمارها میزان تسهیلات دهی برای خرید خانه طی مدت بررسی 52 هزار و 720 میلیارد تومان گزارش شده است. این میزان تسهیلات دهی باعث شده که از طریق حمایت بانک مسکن، حدود 2 میلیون و 985 فقره برای خرید مسکن اعطا شود. به بیان دیگر، این آمار نشان می دهد که خرید خانه 3 میلیون خانوار توسط حمایت های مالی بانک مسکن صورت گرفته است.
مطابق دیگر آمارهای گزارش بانک مسکن، در بخش جعاله میزان تسهیلات ارایه شده به رقم 9 هزار و 521 میلیارد تومان رسیده است. تعداد تسهیلات اعطا شده در قالب عقد جعاله نیز طی این مدت به رقم یک میلیون و 167 فقره رسیده است.
اما سیاست های تسهیلات دهی بانک مسکن، تنها به بخش های خرید خانه و مشارکت محدود نشده و این بانک در سال های گذشته، در راستای سیاست های تعیین شده برای حمایت از زوج های کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ارایه کرده است. آمارها گویای این مطلب است که رقم اعطایی تسهیلات در بخش «قرض الحسنه ازدواج، تعاونی و ودیعه مسکن» به رقم 2 هزار و384 میلیارد تومان رسیده است. مطابق آمارهای ارایه شده در این بخش، میزان تسهیلات اعطا شده در این بخش 845 هزار فقره بوده است. همچنین سایر تسهیلات قرض الحسنه در بانک مسکن نیز به رقم 2 هزار و 857 میلیارد توان رسیده و میزان تسهیلات دهی در این بخش 228 هزار فقره گزارش شده است.
بر اساس آمارهای ارایه شده از سال 1367 تا مرداد ماه سال جاری یک هزار و 641 میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقد مرابحه اعطا شده که تعداد تسهیلات در این بخش نیز 25 هزار فقره گزارش شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000