گرامیداشت روز عصای سفید با حمایت بانک مسکن

15 اکتبر( بیست و سوم مهرماه) ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ..
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بانک مسکن همواره سعی در گسترش خدمات خود به تمامی مشتریان داشته است. در سال های گذشته، افراد کم توان از لحاظ بینایی و افراد سالمند، نمی توانستند از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند و این موضوع باعث کاهش مطلوبیت خدمات دهی به این افراد شده بود. اما در اسفند ماه سال 1396، بانک مسکن با راه اندازی سامانه آوا، گامی بزرگ برای ارایه خدمات بانکی به این افراد کم توان برداشته است.
مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، در گفت و گو با هیبنا، در این باره گفت: در این سامانه که بر روی برخی از دستگاه های خود پرداز قرار دارد، تمامی متن ها شامل مواردی نظیر نام و نام خانوادگی، مبالغ، شناسه قبض و پرداخت، صورتحساب، شرح خطاها و نتایج ارسالی قابل قرائت توسط دستگاه خودپرداز خواهد بود و به صورت پارامتریک قابل تعریف است.

وی در ادامه اظهار داشت: در زمان سرویس دهی به مشتریان متن ها به شکل مکانیکی وجود دارد، اما این سامانه به شکل پویا و داینامیک، عملیات را از طریق آوایی به اطلاع مشتریان می رساند و به شکل صوتی خدمات بانکی را ارایه می کند. این موضوع برای افراد کم توان، نابینا و کم بینا و همچنین افراد سالخورده که برای ارتباط با سیستم های مکانیکی، دچار مشکل هستند، طراحی شده است. با فعال شدن این سامانه، فرد در یک خود پرداز قرار می گیرد و این سامانه نحوه تراکنش را به اطلاع مشتری می رساند که این کار با ملاحظات امنیتی صورت می گیرد.
ایزدی با بیان این که این سیستم در حال حاضر در چهار دستگاه از دستگاه های خودپرداز پیاده شده است، گفت: این چهار دستگاه نزدیک مراکز آموزشی نابینایان و کم بینایان است. که البته با شرکت های پشتیبان در حال مذاکره هستیم که این سیستم در تمامی دستگاه های خودپرداز بانک مسکن راه اندازی شود.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن همچنین اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای ارایه خدمات بهتر به روشندلان اقداماتی نظیر تعبیه علامات برجسته در گوشه اسکناس ها، سطوح ویژه حرکت نابینایان در شعب، تجهیز خودپردازها به کلید برجسته و تجهیز اینترنت بانک به نرم افزار متن خوان را انجام داده و شبکه بانکی را نیز ملزم به توسعه ارایه خدمات دسترس پذیر برای شهروندان نابینا کرده است.

وی در پایان یادآور شد: گرامیداشت روز عصای سفید، با حمایت چند سازمان و ارگان از جمله سازمان بهزیستی کشور، انجمن نابینایان و همچنین بانک مسکن، صبح فردا در سالن ایوان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، پیش تر سامانه آوا، بانک مسکن، برنده اول جایزه دکتر نوربخش در حوزه مسوولیت اجتماعی شده بود. این جایزه در سال گذشته توسط مسوولان بانک مرکزی به بانک مسکن اهدا شد و از ارایه این خدمت اجتماعی قدردانی شد..


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000