مدیر امور مالی بانک مسکن تشریح کرد

محورهای بهره وری در بانک

مدیر امور مالی بانک مسکن محورهای بهره وری در بانک را کنترل هزینه ها،بهبود درآمدو ارتقای سطح فعالیت ها معرفی کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در دومین همایش مدیران بانک مسکن در سال ۹۷ با عنوان بهره وری تولد دوباره ی ثروت سخنرانی خود را با عنوان تاثیر بهره وری بر سود آوری بانک ارایه کرد.
وی با بیان این موضوع که بانک مسکن به عنوان یک سازمان انتفاعی و یک بانک تخصصی توسعه ای نیازمند است از منظر بهره وری در تمام حوزه های عملکردی خود، روند مناسبی را طی کند، گفت: اگر جایگاه و نقش بهره وری در کسب موفقیت و ادامه سازمان ها مورد بررسی قرار دهیم، در می یابیم که رعایت استانداردها مرتبط با حوزه بهره وری برای تمامی سازمان ها الزامی بوده و در واقع بهره وری، یک عامل تضمین کننده حیات آن محسوب می شود. وی افزود: اگر بخواهیم به یک مصداق عملی در حوزه بهره وری اشاره کنیم، می توان به شرکت های ژاپنی اشاره کرد، در حال حاضر در کشور ژاپن 20 هزار کسب و کار موفق و در حال فعالیت هستند که در همه این شرکت ها، آثار ردپای بهره وری مشاهده می شود.
عسکرپور با مقایسه عملکرد بانک در سال های گذشته بر اساس اطلاعات صورت های مالی توضیح داد: در سال های 1396 میزان افزایش 25 درصدی مانده سپرده ها در پایان سال 1396 نسبت به سال 1395 با توجه به کنترل و بهبود هزینه سود پرداختی به سپرده ها و قیمت تمام شده منابع، از مصادیق بهره وری در بهره وری سال گذشته است.
مدیر امور مالی بانک مسکن تاکید کرد: افزایش نرخ موثر بازدهی مصارف ضمن کنترل و بهبود بهای تمام شده منابع، از مصادیق بهره وری در این حوزه ها در سال 1396 است.
این مدیر بانک مسکن با بررسی شاخص های مقایسه ای در خصوص نسبت سرانه سپرده و تسهیلات توضیح داد: افزایش سرانه سپرده ها به تعداد شعب و کارکنان طی سال 1396 نسبت به سال 1395 ضمن بهبود سرانه تسهیلات، منجر به بهبود سرانه درآمد و سود خالص به تعداد کارکنان و شعب شده است که این موضوع عملکرد مناسب مجموعه کارکنان و شعب و بهره وری مناسب این بخش را نشان می دهد.
بخش دیگر صبحت های عسکرپور در خصوص بررسی عوامل موثر در بهره وری با رویکرد افزایش سودآوری بود. او محورهای بهره وری در بانک با رویکرد بهبود سود آوری را کنترل هزینه ها، بهبود درآمد و ارتقا سطح فعالیت ها معرفی کرد که این شاخص ها به افزایش سودآوری منجر می شود.
عسکرپور با بیان این موضوع که بهبود در سوددهی شاخص خوبی برای سنجش عملکرد بانک است، توضیح داد: افزایش سودآوری منجر به رضایت بیشتر سهامداران، مدیران، مشتریان همچنین ارایه خدمات بهتر و تکنولوژی بالاتر می شود. به منظور افزایش سود آوری، ضمن برنامه ریزی و تلاش جهت افزایش درآمدها، کنترل هزینه ها نیز حایز اهمیت فراوانی است و در کنار این دو مقوله افزایش سطح فعالیتها از طریق بهبود سرانه سپرده ها و تسهیلات اعطایی نیز لازم است مورد توجه واقع شود.
عسکرپور در بحث بهبود بهره وری از طریق کنترل هزینه ها، کل هزینه ها را به دو بخش هزینه های بهره ای و هزینه های غیربهره ای تقسیم بندی کرد و گفت: می توان از طریق تغییر مناسب در سبد سپرده ها ی بانک و تمرکز بیشتر بر جذب منابع ارزان قیمت تر (قرض الحسنه، جاری و ...) تا حدی نسبت به کاهش هزینه های بهره ای و نرخ تمام شده منابع بانک اقدام کرد. او در بحث کاهش هزینه های غیر بهره ای نیز به سه بخش اداری عمومی، خالص کارمزد پرداختی و مطالبات مشکوک الوصول اشاره کرد که در صورت انجام برنامه ریزی، می توان تا حد قابل توجهی هزینه های این بخش را کاهش داد و این موضوع باعث کاهش هزینه های غیر بهره ای می شود.
مدیر امور مالی بانک مسکن با بیان این موضوع که اثربخشی وکارایی دو بعد مهم عملکرد سازمان هستند، گفت: در این خصوص بهره وری زمانی در سازمان محقق می گردد که فعالیت ها هم کارآمد و هم اثر بخش باشند. به عبارت دیگر ضمن استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف تعیین شده در سازمان نیز محقق شود.
وی با ارایه پیشنهاداتی در خصوص بهبود بهره وری در بانک، ابراز امیدواری کرد که با تلاش همکاران زمینه برای بهبود این شاخص در بانک مسکن فرآهم شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000